Your slogan here

Mesto Nemých Králikov

Učiteľka na štátnej základnej škole v kanadskej provincii Ontário odhalila počas workshopu ako presviedča už štvorročné deti, aby akceptovali homosexuálne vzťahy. Dievčatá anál často berú ako obohatenie, keď bolo už všetko v susednej dierke vyskúšané, na naliehanie partnera idú do toho (so zaťatými zubami), no ritný orgazmus z toho pre ne určite nebude:) Chalan sa urobí - výstrek je výstrek (aj keď v postate tu do otvoru oblepeného sračkami, a preto stále myslite na riziká spomínané vyššie).
V tejto prбci ja prezentujem tъ metуdu, ktorб je podѕa mфjho osobnйho nбzoru s najvдиљou pravdepodobnosќou asi ъplne tб najlepљia - ide kombinбciu rфznych pohѕadov a pojmov, ktorй by mali viesќ k tej najъиinnejљej samolieиbe postihnutйho homosexuбla.
Ak sa Vy lesbickй ћeny chcete vylieиiќ zo svojho lesbickйho postihnutia, mali by ste sa usilovaќ cviиiќ k vдиљej pokore, krotkosti, miernosti, tolerancii, ѕudskosti, vљeobecnej posluљnosti a taktieћ - иlovek sa to z politickэch a ideologickэch dфvodov takmer ani neodvaћuje napнsaќ v obave, ћe to nebude sprбvne pochopenй - aj cviиiќ sa v urиitej tak povediac aj posluљnosti voиi muћskej autorite.
A uћ vtedy, иo si postihnutэ homosexuбl preинtal takъ nejakъ ъplne nezmyselnъ a vedecky nijak nepodloћenъ teуriu, vytvoril si иasto predstavu, ћe bol ъdajne vraj ako buzerant sformovanэ uћ vo svojej embryonбlnej fбze, pretoћe si jeho matka priala maќ dievиa, a jeho, chlapca, preto v ъtlom veku z tohoto dфvodu odmietla”.
Napriek tomu vљak ale ani tato stopercentnб istota, ktorб je spojenб s ich neuveriteѕne krutэm utrpenнm v pekelnom ohni ћiadneho fanatickйho homosexuбla, ћiadnu fanatickъ feministku a ani ћiadneho fanatickйho slobodnйho murбra иi иesky svobodnйho zednбшe neodradн od toho, aby i naпalej fanaticky verne slъћil иi slъћila diablovi Satanovi tэm, ћe i naпalej zostane homosexuбlom, feministkou иi slobodnэm murбrom alebo иesky svobodnэm zednбшem, a to aj napriek tomu, ћe zo stopercentnou istotou on иi ona vie, ћe za tъto svoju fanatickъ homosexuбlnu, feministickъ иi slobodomurбrsku alebo иesky svobodozednбшskou sluћbu diablovi Satanovi bude po svojej smrti spravodlivo potrestanэ иi potrestanб tэm, ћe bude naveky uvrhnutэ иi uvrhnutб do veиnйho pekelnйho ohтa, kde sa bude naveky zvнjaќ v ukrutnэch pekelnэch bolestiach pekelnйho ohтa v Tartarus.
A tбto fanatickб nenбvisќ ateistickйho liberalistickйho reћimu voиi tejto konkrйtnej skupine homosexuбlov, ktorн tъћia po vlastnej lieиbe zo svojej psychopatickej homosexuбlnej poruchy je eљte navyљe aj tэm umocтovanб, ћe tнto konkrйtni po vlastnej lieиbe dychtiaci homosexuбlni pacienti nie sъ ateistami ako by si samotnэ ateistickэ liberalistickэ reћim veѕmi prial, ale sъ veѕmi иasto ѕuпmi ktorэ veria v Boha, inэmi slovami ѕudia, ktorн sъ prнsluљnнkmi rфznych cirkvн a nбboћenskэch spoloиnosti, иo iba umocтuje ateistickъ nenбvisќ vlбdnuceho burћoбzneho liberalistickйho reћimu voиi nim.
Prakticky vљetci odbornнci sa zhodujъ v tom, ћe proti Vaљim odporne hnusnэm a zvrhlэm homosexuбlnym nбvykom na masturbation” mфћete vyhraќ, ak sa rozhodnete vytrvaќ v dobrom predsavzatн, a to dokonca ъdajne vraj aj bez ohѕadu na Vaљe obиasnй nбvraty ku starэm praktikбm”.
A toto je veѕmi zбvaћnб skutoиnosќ, pretoћe obaja autori tejto љtъdie boli bez najmenљнch pochybnostн veѕmi inteligentnн ѕudia, a preto veѕmi prezieravo odhadli, ћe dementnй stбdo debilnэch novinбrov bude инtaќ iba tento zбver, zatiaѕ иo sotva kto z nich si dб tu nбmahu, aby si dotyиnъ љtъdiu poctivo preинtal celъ.
A iba ja sбm navљtevujem rфzne kniћnice a archнvy, v ktorэch na ich verejnэch poинtaиoch pнљem aj tieto prбce - v иasovэch dimenziбch v ktorэch mi to v tэchto kniћniciach a archнvoch dovolia - ktorй sъ ako dъfam nielen adresovanй, ale tieћ aj uћitoиnй ѕuпom, ktorн tъto moju neziљtnъ bezplatnъ pomoc potrebujъ.
Tнto chlapci a dievиatб vyvнjajъci sa v homosexuбlne postihnutэch jedincov mali vo svojom detstve a mladistvom veku vэrazne menљн zбujem to иo zaujнma ich pohlavie - presnejљie povedanй u budъcich homosexuбlne postihnutэch ѕudн: chlapci mali dievиenskй zбujmy” a dievиatб zasa chlapиenskй zбujmy”.
MedOverNet
Das Leben Ist Wie Analsex
Diferencias Entre El Orgasmo Femenino Y El Masculino, ˇIdentifica Si Está Fingiendo!

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free